Onderzoeksdomein 3.

‘de organisatie van het onderwijs’

In onderzoeksdomein 3 staat de organisatie van het onderwijs centraal. Daarbij gaat veel aandacht naar de financiële randvoorwaarden en prikkels, zowel voor scholen (onderzoekslijn 3.1) als voor lerenden (onderzoekslijn 3.3). Ook de problematiek van de (de)segregatie, en de evaluatie van de voorziene bijsturing van het inschrijvingsdecreet (onderzoekslijn 3.2) komen aan bod.

Onderzoekslijn 3.1:

Financiering in het basis- en secundair onderwijs

Samenvatting

In deze onderzoekslijn staat de evaluatie van een aantal aspecten van de huidige financiering van het gewoon basis- en secundair onderwijs centraal. Meer concreet ligt de focus op drie thema’s: (1) evaluatie van het nieuwe omkaderingssysteem voor het gewoon basisonderwijs; (2) impactevaluatie van de GOK-uren in het gewoon voltijds secundair onderwijs en (3) effectmeting van de SESmiddelen in gewoon basis- en secundair onderwijs. We beogen we om optimaal gebruik te maken van de reeds bestaande (administratieve) databestanden. Door deze bestanden maximaal te exploiteren en te koppelen en vervolgens te analyseren met statistisch-econometrische technieken (o.a. quasi-experimentele technieken) moet het mogelijk zijn om een groot deel van de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze kwantitatieve technieken zullen waar nodig aangevuld worden met kwalitatief onderzoek op basis van primaire dataverzameling.

Promotoren

Promotor: Mike Smet
Co-promotoren: Kristof De Witte, Ides Nicaise, Steven Groenez

Download hier het volledig meerjarenplan

Onderzoekslijn 3.2:

Evaluatie van het nieuw inschrijvingsbeleid

Samenvatting

De beleidsnota onderwijs (Crevits 2014) verwijst naar enkele kerndoelstellingen van het inschrijvingsbeleid. Het uitgangspunt is dat de vrije schoolkeuze gevrijwaard blijft. Daarnaast wil men segregatie tegengaan en dient het schoolkeuzeproces zowel naar ouders als naar scholen toe transparant en eenvoudig genoeg te zijn. Het onderzoek wil op elk van deze punten de impact van het nieuwe beleid, dat ten vroegste op 1 september 2017 in werking treedt, nagaan. We delen het onderzoekswerk voor deze themalijn op in werkpakketten. Werkpakket 1 betreft de monitoring van segregatie (WP1). Werkpakket 2 betreft de evaluatie van het huidige inschrijvingsbeleid (WP2). Werkpakket 3, het meest omvangrijke deel, beschouwt het nieuwe inschrijvingsbeleid. We beschouwen enerzijds de impact op transparantie en eenvoud, samen met de communicatie naar de ouders (WP3.1) en anderzijds de impact op de sociale mix en de vrije schoolkeuze (WP3.2).

Promotoren

Promotor: Steven Groenez
Co-promotoren: Mike Smet, Kristof De Witte

Onderzoekslijn 3.3:

Studiekostenmonitor: afname en analyses

Samenvatting

De overheid besteedt aanzienlijke bedragen aan het onderwijs. Daarnaast heeft deelname ook voor de deelnemer een duidelijke kost. Opdat instrumenten van studiefinanciering (studietoelagen) voldoende afgestemd blijven op de werkelijke studiekosten, is het dan ook noodzakelijk om regelmatig een betrouwbare schatting van de studiekosten te maken. In deze onderzoekslijn wordt vertrokken van de resultaten van de studiekostenmonitor waarin voor 8 verschillende onderwijsniveaus (gewoon en buitengewoon BaO en SO, HO en HBO5, DBSO en de diplomagerichte opleidingen in het SVWO) aangepaste instrumenten ontwikkeld en getest werden. In deze onderzoekslijn worden de concrete studiekostmetingen uitgevoerd, waarbij de verschillende opbouw in de opleidingsstructuur van de onderwijsniveaus een impact heeft op de concrete bevragingsaanpak. Empirisch verzamelde data over de hoogte van de studiekosten laten toe na te gaan in welke mate de grote spreiding die op het niveau van individuele leerlingen in de studiekosten bestaat, kan worden toegewezen aan elementen waar beleidsmatig in te grijpen valt, zoals op het niveau van de opleiding, het studiegebied , de studierichting en de instelling, dan wel aan andere factoren zoals smaakverschillen, waar beleidsoptreden overbodig is.

Promotoren

Promotor: Steven Groenez
Co-promotoren: Mike Smet, Kristof De Witte