Evaluatie & diversiteit in het basis- en secundair onderwijs. Deelrapport: survey-onderzoek

Samenvatting

Het voorliggend document rapporteert over het grootschalig surveyonderzoek dat uitgevoerd werd in 2019 in zowel het basis- als het secundair onderwijs. In het eerste hoofdstuk wordt gekaderd waarom de evaluatiepraktijk van leerkrachten en het evaluatiebeleid van scholen onderzocht wordt met specifieke aandacht voor de rol die diversiteit speelt. De focus ligt niet louter op leerlingenevaluatie op zich, maar ook in hoe dit zich verhoudt tot de mate waarin men in de algemene klaspraktijk aan differentiatie doet, de opvattingen van leerkrachten over de rol van onderwijs ten aanzien van diversiteit en de mate waarin men zich bekwaam voelt om diversiteit onder leerlingen op te merken.

Het tweede hoofdstuk licht het theoretisch kader toe dat bepalend is voor welke variabelen op school- en leerkrachtniveau mee opgenomen werden in de vragenlijsten. De ontwikkeling van de vragenlijsten, de steekproeftrekking en het verloop van de dataverzameling wordt beschreven in het derde hoofdstuk. Het vierde en vijfde hoofdstuk lichten ten slotte de analyses en resultaten toe van het onderzoek. Eerst komen de bevindingen van de beschrijvende univariate analyses (hoofdstuk 4) aan bod. De verklarende multivariate analyses worden beschreven in het vijfde hoofdstuk.

Geschreven op

maart 2020

Auteur

OL1.6

Referentie

2020.OL1.6/1

Download