Naar een versterking van het Vlaamse gelijke-onderwijskansenbeleid. Verslag van een consensus-bevraging van experten

Samenvatting

Dit rapport maakt deel uit van de onderzoekslijn ‘Gelijke onderwijskansenbeleid: verklarende inzichten’ uit het meerjarenprogramma van SONO 2016-2020. In deze onderzoekslijn spitsen we de aandacht op het GOK-/SES-ondersteuningsbeleid, d.i. de extra omkadering en werkingsmiddelen die aan scholen worden toegekend in functie van leerlingenkenmerken die voornamelijk verwijzen naar de socio-economische achtergrond (SES) en etnische herkomst/thuistaal.

In dit rapport zoomen we in op de organisatie van dat GOK-ondersteuningsbeleid op zich. We vergelijken het Vlaamse systeem met gelijkaardige mechanismen van ‘compensatiefinanciering’ in drie buurlanden: Nederland, Frankrijk en Engeland. In het internationale jargon worden deze mechanismen ‘equity funding’ genoemd (of nog: educational priority funding, formula funding of needs-based school funding). Voor de vier case studies maakten we naast wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en inspectieverslagen ook gebruik van interviews en schriftelijke informatie-uitwisseling met experten en ambtenaren in elk van de vier landen. Voor de vergelijking van de kwantitatieve parameters (omvang van de doelgroep, omvang van de middelen e.d.m.) gebruikten we een schriftelijke vragenlijst, die (met telefonische ondersteuning) door de betrokken informanten werd ingevuld. Het verzamelen van de kwantitatieve informatie bleek een moeilijke opdracht te zijn: blijkbaar zijn de ambtelijke statistieken op dit vlak erg karig.

Geschreven op

juni 2020

Auteur

OL1.3

Referentie

2020.OL1.3/2

Download