Overzicht Financiering Vlaams Basis- en Secundair onderwijs

Samenvatting

We schetsen in dit overzicht het huidige financieringsbeleid van het gewone basis- en secundair onderwijs. De grote principes van de huidige organisatie en financiering van het onderwijs in België werden vastgelegd in het Schoolpact van 1958. Hoewel het Nederlandstalig onderwijs momenteel een bevoegdheid is van de Vlaamse Gemeenschap gelden deze historische principes nog steeds. Wel werden regelmatig een aantal hervormingen doorgevoerd. Twee relatief recente hervormingen betreffende de financiering/subsidiëring van scholen zijn (1) het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs in Vlaanderen dat vanaf het schooljaar 2008-2009 in werking trad en (2) de integratie van de SES-omkadering in het basisonderwijs vanaf schooljaar 2012-2013. Ondanks een rapport ter evaluatie van de financiering van de werkingsmiddelen (Groenez, Juchtmans, Smet, & Stevens, 2015) en uitgebreide informatie in de omzendbrieven van de Vlaamse overheid, ontbreekt het aan een beknopt overzicht van de financieringsregels. Eerst wordt het financieringsmechanisme van het basisonderwijs besproken, vervolgens dat van het secundair onderwijs. In beide hoofdstukken wordt het overzicht opgedeeld tussen de personeelsformatie of lonen enerzijds, en de werkingsmiddelen anderzijds.

Geschreven op

december 2017

Auteur

OL3.1

Referentie

SONO/2017.OL3.1/1

Download