Meerjarenprogramma Steunpunt Onderwijsonderzoek

Samenvatting

Dit meerjarenplan volgt dezelfde krachtlijnen als de oproep – en de Beleidsnota 2014-2019 van de Vlaamse Regering.

  •  In een eerste ‘onderzoeksdomein’ staat ‘de lerende’ centraal, met nadruk op optimale trajecten voor elke leerling in een steeds diverser wordende samenleving. In onderzoekslijn 1.1 wordt voortgebouwd aan een databank die de feitelijke studietrajecten van leerlingen in het secundair onderwijs in kaart brengt. In onderzoekslijnen 1.2 (preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten) en 1.7 (aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt) worden de finaliteiten van het leerplichtonderwijs (een startkwalificatie voor elke jongere en een optimale aansluiting met de arbeidsmarkt) onderzocht. De andere onderzoekslijnen in dit luik zoomen in op specifieke aspecten van diversiteit en sociale ongelijkheid. Belangrijke beleidsdossiers zoals de bijsturing van het GOK-beleid, het M-decreet, taalbeleid, duaal leren en omgaan met diversiteit komen daarbij aan bod.
  • Onderzoeksdomein 2 handelt over de actoren die succesrijke onderwijsloopbanen moeten helpen faciliteren: scholen en onderwijsprofessionals. Vooreerst wordt vooruitgeblikt op de rol van leerkrachten en onderwijsprofessionals in de toekomst; vervolgens onderzoeken we nieuwe sporen voor een continue professionalisering van de teams van leerkrachten en andere beroepskrachten die scholen en leerlingen moeten ondersteunen. Het loopbaanbeleid t.a.v. deze professionals wordt ook bekeken vanuit de prioriteiten van het schoolbeleid.
  • In het derde onderzoeksdomein staat de organisatie van het onderwijs centraal. Daarbij gaat veel aandacht naar de financiële randvoorwaarden en prikkels, zowel voor scholen (onderzoekslijn 3.1) als voor lerenden (onderzoekslijn 3.3). Ook de problematiek van de (de)segregatie, en de evaluatie van de voorziene bijsturing van het inschrijvingsdecreet komen aan bod.

Geschreven op

juli 2016

Auteur

Sono

Referentie

Referentie nummer

Download